BARREGLEMENT


BEGRIPSBEPALINGEN

ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN
– Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol
– Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer

SOCIALE HYGIËNE
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

LEIDINGGEVENDEN
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring sociale hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horeca werkzaamheden in de sportkantine.

BARVRIJWILLIGER
Een vrijwilliger, die de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert.


WETTELIJKE BEPALINGEN

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd.

– Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
– De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant koper de leeftijd vast te stellen middels legitimatie, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
– Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
– Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan beschonken personen.
– Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.


AANWEZIGHEID

Op de momenten dat in de kantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.


HUIS- EN GEDRAGSREGELS

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

5. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

6. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.


KWALIFICATIENORMEN EN INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK VOOR BARVRIJWILLIGERS

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:
– deze personen zijn ten minste 18 jaar oud;
– hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
– staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en zijn betrokken bij de vereniging, als lid, danwel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden);
– een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een deskundige (met een Sociale Hygiëne) en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.


TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BARVRIJWILLIGERS

1. Er worden alleen consumpties verstrekt tegen tarieven volgens de geldende prijslijst.

2. De dienstdoende barvrijwilliger kan koffie en thee voor zichzelf zonder betaling gebruik en alle andere consumpties worden afgerekend volgens de geldende prijslijst.

3. De bar wordt niet onbeheerd gelaten tijdens de bardienst.

4. De dienstdoende barvrijwilliger zorgt ervoor dat er geen derden achter de bar komen, tenzij zij zelf om assistentie hebben gevraagd.

5. De dienstdoende barvrijwilliger ziet er ook op toe dat er geen kinderen achter de bar komen.

6. De barvrijwilliger die de laatste dienst op een dag heeft zorgt er voor dat de bar ordelijk en opgeruimd wordt achtergelaten.

7. Gebreken en/of opmerkingen worden gemeld bij het bestuur.