AVG


PRIVCACYBELEID VAN HV ODIS

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die HV ODIS verwerkt van haar leden en vrijwilligers.

Indien je lid wordt van HV ODIS of om een andere reden persoonsgegevens aan onze vereniging verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
HV ODIS, met KvK nummer 40397031
De functionaris is bereikbaar via secretaris@hvodis.nl.  

2. Welke gegevens verwerkt en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijv. social media accounts

2.2 HV ODIS verwerkt de in subgenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele     opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van instanties, voor de verstrekking van de door jou     aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over     activiteiten van HV ODIS.
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.

2.3 Je naam en e mail wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt.

2.4 HV ODIS gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail met informatie over activiteiten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk.

3. Bewaartermijnen 

3.1 HV ODIS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens gaat HV ODIS passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HV ODIS gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via het secretariaat kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HV ODIS zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop HV ODIS je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het AP.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan secretaris@hvodis.nl.

6. Wijzigingen

6.1 Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.